Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Voorzitter                             

Lid                                        Inge Waterval

Personeelsgeleding:

Secretaris                           Wim Gilissen

Lid                                       Marie José van Mook