Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Voorzitter                             Dhr. J Dassen

Lid                                        Dhr. G. Paquaij

Personeelsgeleding:

Secretaris                           Mw. M van Mook-Haenen

Lid                                       Dhr. W. Gilissen