Algemeen

Hierin worden alle ouder(s)/verzorger(s) en leraren van de school vertegenwoordigd door gekozen ouder(s)/verzorger(s). De MR heeft een eigen reglement. Daarin staat omschreven op welke gebieden de MR advies of instemming kan geven aan het bevoegd gezag. Op onze school bestaat de MR uit vier personen, twee personen die zitting hebben namens de ouders en twee personen die zitting hebben namens het personeel. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar tijdens het schooljaar bijeen en aan de hand van een agenda wordt er vergaderd over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Aan de MR kan het schoolbestuur over een bepaald voorstel of probleem vragen wat ze daar van vinden.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedere belangstellende ouder is dus welkom. Bij verkiezingen kunnen de ouders zich verkiesbaar stellen en zo mede nog meer hun betrokkenheid vergroten bij het onderwijs op onze school. De notulen van de MR staan op de website en zijn op school voor iedereen in te zien.